A Magyar Nemzeti Bank általános adatkezelési tájékoztatója

A Magyar Nemzeti Bank általános adatkezelési tájékoztatója

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az MNB által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet az MNB, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá tájékoztatást adjon az MNB által végzett adatkezelésekről – ide nem értve egyes munkáltatói adatkezeléseket ­– az adatkezeléssel összefüggő jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az MNB, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. tel.: (+36 80) 203-776
Az MNB adatvédelmi tisztviselője dr. Marton Tivadar János (e-mail: martont@mnb.hu).

 

Az MNB adatkezelés alapelvei:

Az MNB által, illetve az MNB szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet.

Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak (jogalapok) egyike teljesül.

Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik.

Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb mértékre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő, azaz minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.

Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.

Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az adatkezelési időre vonatkozó általános elvek:

Az MNB által kezelt adatok esetében a jelen tájékoztatóban megadott adatkezelési időket a strukturális adatbázisokban kezelt adatokra kell érteni. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott irattári rendszerben az adatbázisokból törölt adatok fellelhetőek lehetnek, azonban ezeket az adatokat a törvény alapján meghatározott selejtezési, illetve levéltárba adás idejéig az MNB zártan kezeli.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, egyes esetekben adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Konverziós szoltáltatás igénybevétele:

Az MNB tevékenysége során ügyfelei érdekeire, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben előírt kötelezettségére figyelemmel igénybe veheti a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) hibrid konverziós és kézbesítési szolgáltatását. A szolgáltatás igénybevételekor az MNB iratai, melyek személyes adatokat is tartalmazhatnak továbbításra kerülnek a Szolgáltató részére, az elektronikus iratok hiteles papír alapú irattá alakítása, konverziója érdekében. A továbbított, illetve átalakított elküldött üzenetek tartalmát a Szolgáltató csak a szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben ismerheti meg. A Szolgáltató által kialakított, auditált és naplózott kezelési módszertan adja a garanciát a levéltitok szigorú megőrzésére.

Adatfeldolgozó:
Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg: 01-10-042463

A tájékoztatóban azon adatkezelésekről találhat információkat, melyekben az MNB-vel kapcsolatba lépő természetes személyek érintettek lehetnek, ezek a következők:

 1. Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok.
 2. Süti kezelés az mnb.hu weboldalon.
 3. Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok.
 4. Ügyfélszolgálat működtetése során kezelt adatok.
 5. Biztonsági kamerák működtetése.
 6. Az épületbe történő belépés.
 7. Testhőmérséklet mérés az MNB épületeibe történő belépés során
 8. Az MNB hatósósági eljárásai során kezelt adatok.
 9. Az MNB rendezvényei során kezelt adatok.
 10. Kapcsolattartók adatai, illetve a kommunikációs tevékenység során kezelt adatok.
 11. A hamisgyanús bankjegyek vizsgálata.
 12. Készpénzforgalmat érintő lakossági megkeresések, illetve készpénzfeldolgozási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos adatok.
 13. A Pénzügyi Békéltető Testület működése.
 14. Az MNB pályázatai, illetve oktatási tevékenysége során kezelt adatok.
 15. Az MNB-hez az ügyfélszolgálaton kívül a központi rendszerben érkezett telefonhívások rögzítése során kezelt adatok.
 16. Hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban kezelt adatok.
 17. Megbízási szerződésekkel kapcsolatban kezelt adatok.
 18. Közvélemény-kutatás során kezelt adatok
 19. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban, az MNB számlavezetése során, valamit a valósidejű bruttó elszámolási rendszerrel (VIBER) kapcsolatban kezelt adatok
 20. Jegybanki információs rendszer, illetve statisztikai feladatkörben folytatott adatkezelés, kutatószoba.
 21. Az MNB Pénzmúzeum üzemeltetése kapcsán kezelt adatok
 22. Az MNB által alapított díjjak odaítélésével, átadásával kapcsolatban kezelt adatok
 23. Az MNB által a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján működtetett belső, illetve elkülönített visszaélésbejelentő rendszer működtetéséhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok
 24. Minőstett adatok védelmével kapcsolatban kezelt személyes adatok

A tájékoztatóban a következő érintetti jogok érvényesítése ismerhető meg:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog.
Helyesbítéshez való jog.
Törléshez (elfeledtetéshez való jog).
Az adatkezelés korlátozásához való jog.
A hozzájárulás visszavonásának joga.
Jogorvoslati lehetőség.

1. Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok.

1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja, hogy az MNB a feladatai ellátása során minden az internet adta lehetőséget biztosítson az általa nyújtott szolgáltatások elérése érdekében, alapfeladataival kapcsolatban tájékozódjon az érintettek véleményéről, illetve, hogy minden szükséges információt eljuttathasson az érintettek számára. A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok esetében a szolgáltatás minőségének javítása. Az elektronikus adatfogadási rendszer fejlesztése, a kapcsolattartási formák javítása, a felhasználók javaslatainak integrálása a rendszer felhasználóbaráttá tétele.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, egyes esetekben telefonszám, beosztás, intézmény, illetve a látogatás során gyűjtött technikai adatok. Az elektronikus adatfogadási rendszer esetében, a fentieken túl, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, e-mail címe és munkahelyi telefonszáma. Az elektronikus adatfogadási rendszer fejlesztéséhez szükséges igényfelmérő kérdőívek esetében, a szervezet neve, mely képviseletében a kérdőívet kitöltő személy eljár.

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus adatfogadási rendszer, illetve a regisztrációhoz kötött tartalmak megtekintésére szolgáló felület, valamint az MNB alapfeladataival kapcsolatos ügyfél megkeresések, kérdőívek esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti az MNB közérdekű feladatainak végrehajtása, a rendezvényregisztráció, az MNB oktatási igazgatósága által üzemeltetett felületek, illetve az itt meg nem nevezett esetekben a felhasználó a) pont szerinti hozzájárulása.

3. Az adatkezelés ideje:

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb két év.

4. Adattovábbítás:

Ebben az adatkezelési körben adattovábbítás nem történik.

2. Süti (cookie) kezelés az mnb.hu weboldalon

5. A süti kezeléssel kapcsolatban bővebb információkat találhat az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/cookie

3. Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

6. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az MNB humángazdálkodása, a megüresedett pozíciók lehető legjobb jelöltekkel történő betöltése, illetve a jelölttel történő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: a jelentkező által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett olyan személyes adatok, melyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az érintett szabad döntésén múlik. A kiválasztási folyamat további szakaszaiban az éritettek további tájékoztatót kapnak.

7. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező, jelölt hozzájárulása.

8. Az adatkezelés ideje:

Az MNB az adatait legfeljebb a regisztrációját követő egy évig kezeli.

9. Adattovábbítás:

Az adatok továbbításra nem kerülnek, de az MNB az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. A jelentkezők adatait az MNB az adatfeldolgozó Nexum Magyarország Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) szerverein tárolja. Mind az MNB, mind pedig a Nexum Magyarország Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

4. Ügyfélszolgálat működtetése során kezelt adatok, telefonos ügyfélszolgálat működtetése során kezelt adatok

10. Az adatkezelés célja, az MNB törvényben rögzített feladatainak ellátása során az ügyfelek írásbeli ügyfélszolgálati tájékoztatásával összefüggő feladatok ellátása keretében megvalósuló adatkezelés; 

Az ügyfélszolgálat hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentések és a piacfelügyeleti szakterület hatáskörébe tartozó piacfelügyeleti bejelentések kezeléséhez kapcsolódó adatkezelés;

Az MNB-hez beérkezett beadványok előszűrése a kérelemre indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás kezdeményezése;

Az MNB-hez érkezett beadványok előszűrése a kérelemre vagy méltányoságból kezdeményezhető Pénzügyi Békéltetető Testületi eljárás szempontjából.

A kezelt adatok köre: a kérelmet vagy megkeresést előterjesztő személy neve, elérhetősége, meghatalmazottja neve, elérhetősége.

11. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az MNB-re ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges.

12. A személyes adatok tárolásának ideje 5 év.

13. Adattovábbítás:

Az adatok továbbítására abban az ügyfélszolgálat feladatkörében nem kerül sor. A piacfelügyeleti szakterület hatáskörébe tartozó piacfelügyeleti bejelentések esetén adattovábbításra hatósági megkeresés alapján kerülhet sor.

14. Adatkezelés célja, a telefonos ügyfélszolgálati tájékoztatással összefüggő feladatok ellátása keretében az ügyfélnek a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítése, minőségbiztosítási, illetve reklamáció kezelése érdekében.

A kezelt adatok: az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetés, az ügyfél hangja.

15. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

16. A személyes adatok tárolásának ideje 5 év.

17. Adattovábbítás:

Hatósági megkeresés alapján.

5. Biztonsági kamerák működtetése

18. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az MNB-től, mint kiemelt közfeladatot ellátó intézménytől jogszabályban rögzített feladatai ellátásához megkövetelt biztonsági szint megteremtése és az MNB-ben kezelt vagyon, illetve az MNB vagyontárgyainak védelme, továbbá a megfelelő szintű munkavédelem biztosítása. A személy- és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, az esetlegesen szükségessé váló intézkedés vagy nyomozati cselekmények eredményességének elősegítése bizonyítékok rendelkezésre bocsátása útján.

A kezelt adatok köre: az érintett képmása.

19. Az adatkezelés jogalapja: az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján végzi az adatkezelést, mivel azt közfeladata ellátásának biztonsága megköveteli. 

20. Az adatkezelés ideje

A közterületet is érintő megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 3 nap.

A közterületet nem érint megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 60 nap.

A készpénzlogisztikai központban a pénzkezelési területeken (pl. bankjegyfeldolgozás, rovancsolás) legalább 180 naptári nap, de legfeljebb 3 év, a lakossági pénztár belső pénzkezelését rögzítő felvételek estében legalább 30 naptári nap, de legfeljebb 1 év, illetve a pénztár egyéb, az ügyfélteret érintő felvételek esetében 60 naptári nap.

A pénz- és érmegyűjtemény feldolgozóhelyiségeiben elhelyezett kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

A kutatószobában működő kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

Amennyiben a rögzített felvételek felhasználásával valamely eljárási cselekmény kerül foganatosításra, az adatok megőrzési ideje szükség szerint hosszabbodik.

 

21. Adattovábbítás:

Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

6. Az épületbe történő belépés

22. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az MNB létesítményeinek, telephelyének védelme, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, vagyonvédelem megvalósítása.

A kezelt adatok köre: a látogatók esetében a belépő természetes személy személyes adatai, név, születési idő és hely, lakcím, személyazonosító igazolvány száma. Az MNB-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az MNB épületeiben munkavégzés céljából belépők esetében név, születési hely, időpont, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma.

23. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján végzi az adatkezelést, mivel azt közfeladata ellátásának biztonsága megköveteli. Az MNB-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az MNB épületeiben munkavégzés céljából belépők esetében a szolgáltatás teljesítését követően a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

24. Az adatkezelés ideje:

Az adatok a cél szerinti esemény bekövetkezésének hiányában 24. óra elteltével törlésre kerülnek. Az MNB-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az MNB épületeiben munkavégzés céljából belépők esetében a szerződésben foglalt szolgáltatás szerződésszerű teljesítését követő 8 év.

25. Adattovábbítás:

Hatósági eljárás kezdeményezése, illetve hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

7. Testhőmérséklet mérés az MNB épületeibe történő belépés során 

Az adatkezelést az MNB vészhelyzet ideje alatt, szükség szerint végzi. A hőkamerák mindenki számára jól látható módon kerülnek elhelyezésre.

26. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az MNB alapvető közfeladatainak zavartalan ellátása, illetve az MNB dolgozói számára az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése. 

A kezelt adatok köre: a hőkamerák által szolgáltatott testhőmérséklet adatok alapesetben, kizárólag a hőkamerák informatikai tárhelyén kerülnek rögzítésre, azonban az MNB által meghatározott normál értéktől eltérő adat esetében, az érintett neve, valamint annak ténye, hogy testhőmérséklete 65 év alatti személyek esetében 35,9 - 37,6 °C, 65 év feletti személyek esetében   35,8 - 37,5 °C a kontroll mérés alapján a normál tartományon kívül eredményt mutatott rögzítésre kerül.

27. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokat az MNB, mint közfeladatott ellátó szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, illetve a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján, kezeli közfeladata zavartalan ellátása érdekében, az egészséges munkakörnyezet megteremtésének jogszabályból fakadó kötelezettségére is figyelemmel.  

28. Az adatkezelés ideje:

A hőkamerák által saját az MNB egyéb rendszereitől független tárhelyén rögzített adatokat a rendszer legfeljebb 24 óráig kezeli. Az meghatározott tartományon kívül eső testhőmérséklet mérés tényét és ezzel összefüggésben az érintett nevét az adatkezelő legfeljebb harminc napig kezeli.

29. Adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás. Az adatkezelés során azonban az MNB adatfeldolgozót vesz igénybe. Adatfeldolgozó: MNB-Biztonsági Zrt. Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. C. ép. V. em. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet.

8. Az MNB hatósósági eljárásai során kezelt adatok

30. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.) meghatározott kötelezettség szerinti engedélyezési eljárás, ellenőrzési eljárás, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás, piacfelügyeleti eljárás, felügyeleti ellenőrzés (a továbbiakban együttesen: Eljárás) lefolytatása.

Kezelt adatok köre: az MNBtv-ben, illetve az ágazati jogszabályokban meghatározott adatkör, így különösen az Eljárásban érintett természetes személyt (ideértve a közvetett tulajdonost és a tényleges tulajdonost is) azonosító adatok, állampolgárság, végzettségi adatok, beosztás, jó üzleti hírnév megállapításához szükséges adatok. Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy – jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve – az általa megkeresett szervek útján ellenőrzi a részére benyújtott nyilatkozatokban foglalt adatok valódiságát.

31. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az MNB-re ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges.

32. Az adatkezelés ideje:

Az engedélyezési és nyilvántartásba vételi kötelezettség alá eső jogviszonyokkal kapcsolatban kezelt adatok esetében az adott személy utolsó engedélyezési, nyilvántartásba vételi kötelezettség alá eső jogviszonyának megszűnésétől számított legfeljebb öt év. Az ezen kívül eső adatkör esetében az ágazati jogszabályokban meghatározott idő, ennek hiányában az adott eljárás lezárásához szükséges idő, továbbá levéltárba adott adatok esetében a levéltárba adásra a jogszabályban meghatározottak szerint az Országos Levéltárral egyeztetett idő. Jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése estén az adatkezelések jogszerűségét az MNB három évente felülvizsgálja.

33. Adattovábbítás:

Hatósági eljárás során kezelt adatok továbbítására más hatóságok felé kerülhet sor ezek különösen, bíróságok, rendvédelmi szervek, adóhatóság, illetve külföldi társhatóságok, kérelemre, illetve ügyfél jelzése alapján indult eljárásokban az ellenőrzés alá vont, fogyasztóvédelmi figyelmeztetésben részesített felügyelt intézmény. Adattovábbításra sor kerülhet az ágazati jogszabályokban előírt esetekben kötelező jelleggel, illetve az MNB közhatalmi funkcióinak ellátásból következő közérdekből. Az MNB aláírója az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott ’Administrative arrangement for the transfer of personal data between Each of the European Economic Area (“EEA”) Authorities set out in Appendix A and Each of the non-EEA Authorities set out in Appendix B’ közigazgatási megállapodásnak, amely megfelelő adatvédelmi garanciákat nyújt a személyes adatok felügyelési és jogérvényesítési célú cseréjével kapcsolatban az Európai Uniós tagállamok és harmadik országok pénzügyi felügyeleti hatóságai között.

9. Az MNB rendezvényei során kezelt adatok

34. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja, a rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció, a résztvevők azonosítása, illetve a részvevőkkel való kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: a regisztráció során megadott személyes adatok, így különösen név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, számlázási adatok.

35. Az adatkezelés jogalapja:

AZ MNB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az MNB-re a résztvevők a regisztráció során megadott egyértelmű hozzájárulása alapján végzi az adatkezelést.

36. Az adatkezelés ideje:

A regisztráció során megadott részletes tájékoztatóban meghatározott ideig. Kapcsolattartásra is felhasznált adatok esetében legfeljebb a rendezvényt követő öt évig.

37. Adattovábbítás:

Az adatokat az MNB a vonatkozó, terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények, illetve nemzetközi konferencia esetében a nemzetbiztonsági szolgálatokól szóló 1995. évi CXXV. törvény rendelkezései alapján harmadik fél részére, valamint a konferenciához kapcsolódó egyes rendezvényekre való beléptetést végző szervezetek számára továbbíthatja.

10. Kapcsolattartók adatai, illetve a kommunikációs tevékenység során kezelt adatok

38. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja, hogy az MNB üzleti és kommunikációs kapcsolatai fenntartása, ideértve a sajtót is, illetve a folyamatos működés biztosítása.

A kezelt adatok köre: a kapcsolattartáshoz szükséges azonosító adatok, így különösen név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, szervezet.

39. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerint az MNB közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében végzi az adatkezelést.

40. Az adatkezelés ideje:

A kapcsolat fennállásának ideje, illetve új adat megadása a partner szervezet részéről. Az adatok naprakészsége érdekében az MNB a kapcsolattartói adatbázisait folyamatosan felülvizsgálja és az aktualitásukat vesztett adatokat törli.

41. Adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

11. A hamisgyanús bankjegyek vizsgálata

42. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatban a törvény által az MNB hatáskörébe utalt technikai és egyéb feladatok, így különösen a készpénzszakértői feladatok ellátása. A szakértői vizsgálat alapján hamisnak minősített fizetőeszközökkel összefüggésben indított büntetőeljárásban történő felhasználás.

A kezelt adatok köre, a hamisgyanús fizetőeszközök természetes személy befizetőjének vagy birtokosának családi és utóneve, lakcíme, azonosító okmányának megnevezése és száma.

43. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az MNB jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében végzi az adatkezelést.

44. Az adatkezelés ideje:

Az adatot az MNB az adott büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig kezeli. Ha az MNB vizsgálata alapján a fizetőeszköz nem hamis, az MNB a tudomására jutott személyes adatokat a készpénzszakértői vizsgálat lezárását követően haladéktalanul törli.

45. Adattovábbítás:

Az említett adatokat az MNB a pénzhamisítási ügyekben a büntetőeljárás során eljáró szervek részére továbbíthatja.

12. Készpénzforgalmat érintő lakossági megkeresések, illetve készpénzfeldolgozási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos adatok.

46. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a készpénzforgalmat érintően a jegybankhoz beérkező lakossági megkeresések kapcsán kezelt adatok. Jellemzően a készpénzes fizetéseket érintő hatósági megkeresések (állásfoglalások) teljesítése. Pénzfeldolgozási tevékenység engedélyeze. Magánszemély által pénzutánzat készítése engedélyezése, ügyfélkapcsolatok és állásfoglalás kérések teljesítése.

A kezelt adatok köre: név és email cím. Postai úton érkező megkeresések esetén jellemzően név és lakcím/értesítési cím. Pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése esetén: Név, születési idő, hely, anyja neve, lakcím. Ügyfélmegkeresés esetén: azok a személyes adatok, amelyeket az ügyfél rendelkezésre bocsát.

47. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az MNB jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében végzi az adatkezelést.

48. Az adatkezelés ideje:

Az állásfoglalásokkal, megkeresésekkel kapcsolatos adatok estében legfeljebb az ügyintézést követő 30 nap. Pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése esetén az adat nem selejtezhető, magánszemély által pénzutánzat készítése engedélyezése esetében az elévülési időt követő legfeljebb 5 év.

49. Adattovábbítás:

Ebben az adatkezelési körben nem történik adattovábbítás.

13. A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) működése

50. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A Pénzügyi Békéltető Testület az MNBtv-ben meghatározott feladata ellátása, mely során a PBT lehetőséget nyújt a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezése

A kezelt adatok köre: a kérelem benyújtójának a kérelemben megadott azonosító adatait így különösen név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, továbbá elektronikus levélcím, valamint a képviseletében eljáró adatait.

51. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az MNB jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében végzi az adatkezelést.

52. Az adatkezelés ideje:

Az adatokat az PBT rendszerében az eljárás lezárását követő 50 évig kezeli, tekintettel az MNBtv. 107. § a),b) pontjaiban meghatározott kötelezettségre, mely szerint a PBT a kérelmet megvizsgálja és elutasítja ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt a Pénzügyi Békéltető Testület előtt eljárást indítottak.

53. Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

14. Az MNB pályázatai, illetve oktatási tevékenysége során kezelt adatok

54. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az MNB által feladataival összhangban kiírt pályázatok, illetve létrehozott ösztöndíj programok esetében a pályázatok elbírálása, ösztöndíjak odaítélése.

A kezelt adatok köre: kezeli a pályázók természetes személyazonosító adatait, úgymint név, születési hely és idő, lakcím, továbbá elektronikus levélcím.

55. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a pályázatok kiírása, és elbírálása tekintetében a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja szerint a résztvevők hozzájárulása alapján, a kifizetett díjjak elszámolása tekintetében a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályban rögzített kötelezettség teljesítése alapján kezeli az adatokat.

56. Az adatkezelés ideje:

Az MNB az adatokat a tanulmányi versenyek esetében a pályázatok elbíráslás idejéig, de legfeljebb az azt követő pénzügyi év lezárásáig. Az ösztöndíjprogramok és egyéb pályázatok estében a program lezárását követően öt évig kezeli.

57. Adattovábbítás:

A programok meghirdetésekor ismertetett módon, társszervek, oktatási intézmények irányába történhet adattovábbítás.

15. Az MNB-hez az ügyfélszolgálaton kívül a központi rendszerben érkező telefonhívások rögzítése.

58. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az MNB az ügyfélszolgálattal folytatott telefonhívásokon túl, minőségbiztosítási, illetve szervezeti célokat támogató okokból rögzíti a központi rendszeren keresztül érkező hívásokat.

A kezelt adatok köre: a hívó féllel folytatott telefonbeszélgetés, a hívó fél hangja.

59. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján végzi az adatkezelést.

60. Az adatkezelés ideje:

Az központi hangrögzítő berendezés esetében az adatkat az MNB legfeljebb 30 napig kezeli.

61. Adattovábbítás:

Hatósági eljárás kezdeményezése, illetve hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

16. Hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban kezelt adatok

62. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az MNB jogszabályban meghatározott hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a hatósági képzésre és vizsgára történő jelentkezés lebonyolításával és a sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása.

A kezelt adatok köre: Név, születési név, anyaja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi kód, és vizsgabiztosok esetében nyilvántartási szám, illetve a nyilvántartásból való törlés időpontja.

63. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése alapján végzi az adatkezelést.

64. Az adatkezelés ideje:

Az adatokat az adott személy hatósági képzésben és vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével törli az MNB a nyilvántartásból, ide nem értve azokat az adatokat, amelyek a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány nyilvántartásához szükségesek.

65. Adattovábbítás:

Közvetlen az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbítás nem történik.

17. Megbízási szerződésekkel kapcsolatban kezelt adatok.

66. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A vállalkozási szerződéssel nem rendelkező magánszemélyekkel kötött megbízási szerződések esetében az adófizetéssel összefüggő kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, adószáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma.

67. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése alapján végzi az adatkezelést.

68. Az adatkezelés ideje:

A társadalombiztosítási járulék levonásával összefüggésben az érintett nyugdíjjogosultságát követő öt év, egyéb esetben 5 év.

69. Adattovábbítás:

Törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, illetve hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

18. Közvélemény-kutatás során kezelt adatok

70. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az MNB által a 2013. évi CXXXIX. törvényben rögzített feladataival összhangban végzett közvélemény-kutatások lebonyolítása. Közvélemény-kutatás céljára felvett személyes adat csak a közvélemény-kutatás lebonyolításának céljára használható fel. A személyes adatnak az érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi – véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljához szükséges, és az érintett ahhoz hozzájárult. Az MNB személyes adatot nem hozhat nyilvánosságra.

A kezelt adatok köre: a közvélemény-kutatásban részt vevőkkel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő személyes adatok (lakcím, telefonszám, elektronikus levélcím).

71. Az adatkezelés jogalapja:

Az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján az MNB közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges.

72. Az adatkezelés ideje:

Az MNB az adatokat a közvélemény-kutatás adatfelvételi szakaszának lezárásáig kezeli.

73. Adattovábbítás:

Az adatkezelés során az MNB adatfeldolgozót vesz igénybe. A kutatás meghirdetésekor ismertetett módon, az adatfelvételt lebonyolító szervezet felé történhet adattovábbítás. Adatfeldolgozó: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.-t (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. X-XI.)

19. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban, az mnb számlavezetése során, valamit a valósidejű bruttó elszámolási rendszerrel (viber) kapcsolatban kezelt adatok

74. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése, megakadályozása tekintetében az MNB felügyeleti tevékenységet lát el, valamint az MNB törvényben előírt jegybanki feladatainak ellátásához szükséges mértékben pénzforgalmi tevékenységet végez. Tevékenységi köréhez tartozik a deviza és forint fizetési műveletekhez, letétkezeléshez, számla feletti rendelkezéshez, valamint a VIBER rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre: 

a) A pénzátutalást kísérő adatok. Fizetési műveletek tekintetében: fizető fél neve; fizetési számlaszáma; valamint címe vagy hivatalos személyi okmányának száma, ügyfél-azonosító száma vagy születési ideje és helye; a kedvezményezett neve; címe; fizetési számlaszáma és a közleményben feltüntetett bármilyen jellegű adat. Letéti szolgáltatáshoz kapcsolódóan: név, személyi igazolvány szám; beosztás; aláírás. Számla feletti rendelkezés ellenőrzése kapcsán: Név, születési hely, idő, aláírás, beosztás., e-mail cím
b) VIBER rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan, ügyfélkapcsolat létesítés során, illetve az ügyfélátvilágításkor kezelt adatok estében: név, születési hely, idő, anyja neve, azonosító okmány száma, típusa.
c) számlavezetési tevékenységgel kapcsolatban: név, születési hely, idő, anyja neve, azonosító okmány száma, típusa.

75. Az adatkezelés joglapja: 

Az MNB jogszabályban meghatározott közfeladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettsége teljesítse okán végzi az adatkezelést.

76. Az adatkezelés ideje:

8 év. 

77. Adattovábbítás: 

Hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

20. Jegybanki információs rendszer, illetve statisztikai feladatkörben folytatott adatkezelés, kutatószoba.

78. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Az MNB jogszabályban előírt jegybanki információs rendszerének működtetése, statisztikai felmérések, elemzések elkészítése az MNB vezetése részére, illetve ezek nyilvánosságra hozatala, kutatószoba működtetése.

A kezelt adatok köre: Az adatszolgáltató szervezetek által kezelt adatok érintettjeinek álnevesített (kódolt) személyes adatai. A felmérésekben részt vevők esetében neve, munkahelye megnevezése, beosztása, illetve munkaköre a vállalaton belül, e-mail címe, telefonszáma, videó és hangfelvétel a megkérdezettről. Kutatószoba igénybevétele estében az igénybejelentőben megadott személyes adatok, a kutató neve, személyazonosító okmány típusa és száma, születési dátuma, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, a kutatóz intézmény képviselője neve, beosztása, levelezési és e-mail címe, telefonszáma.

79. Az adatkezelés joglapja: Adatszolgáltatások – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény. 30. § hatálya alá nem eső adatkezelés esetében – az MNB jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerint az MNB közérdekű feladatainak végrehajtása; a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény. 30. § hatálya alá eső adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése. A felmérésekben részt vevők esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás. A kutatószoba működtetése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

80. Az adatkezelés ideje: A statisztikai adatok esetében a statisztikai feladatok ellátásához szükséges idő. Az interjúk és mélyinterjúk esetében 2 év, fókuszcsoportos felmérések esetében a kép és hangfelvételek kezelési ideje legfeljebb öt év. A kutatószoba működtetése során kezelt adatok esetében a kutatószobai hozzáférési szerződésében foglalt kutatási időtartam, a kamerák felvételeinek megőrzési ideje 365 nap.

81. Adattovábbítás: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.-t (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. X-XI.)

21. Az MNB Pénzmúzeum mobil alkalmazás üzemeltetése kapcsán kezelt adatok

82. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
Az MNB tulajdonában lévő társaság által üzemeltetett Pénzmúzeum elérését támogató mobil alkalmazás működtetése.

A kezelt adatok köre: A Pénzmúzeum mobil alkalmazás regisztrációja esetén: felhasználói név, email-cím, születési dátum. Nyereményjátékokra történő jelentkezés esetén: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, telefonszám, szállítási cím.

83. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása.

84. Adatkezelés ideje: Az alkalmazás használatának ideje.

22. Az MNB által alapított díjak odaítélésével, átadásával kapcsolatban kezelt adatok

85. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
A díjazottak esetében az adatkezelés célja a magyar adózás rendjéről szóló szabályok előírásai szerint az adóelőleg megállapítása és kifizetése, valamint adóigazolás kiállítása. A nominálású díjak esetében a jelölések nyilvántartása, a díj odaítélése, a nomináló esetében a nominálás lebonyolítása. 

A kezelt adatok köre: Magyar állampolgárságú díjazott esetében: neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, lakcíme, adóazonosító jele és TAJ-száma. Külföldi állampolgárságú díjazott estében: neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, lakcíme, útlevél másolata. 

86. Az adatkezelés jogalapja:
A díjazottak estében: a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a nyílt nominálású díjak nomináltjai illetve, a nominálók esetében GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja. 

87. Az adatkezelés ideje: 
A díjazottak adatai estén a magyar adózás rendjéről szóló szabályok előírásai szerint öt év, a nomináltak és nominálók estében a díjazottak kiválasztásáig tart az adatkezelés. 

88. Adattovábbítás: 
Az MNB a jogszabályokban meghatározott címzetteknek továbbítja az adatokat, az adminisztratív eljárások részeként vagy egyéb feladatai teljesítése keretében. 

23. Az MNB által a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján működtetett belső, illetve elkülönített visszaélésbejelentő rendszer működtetéséhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok

89. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
Az adatkezelős a bejelentés megtételekor megadott személyes adatokat kezeli, a bejelentésben szereplő, a vizsgálathoz nem szükséges adatokat az adatkezelő törli. Az adatkezelés célja a bejelentés törvény szerinti vizsgálata, valamint a bejelentéssel érintett tevékenység orvoslása, megszüntetése.

A kezelt adatok köre: A bejelentést tevő, valamint a bejelentésben szereplők a bejelentésben megadott személyes adatok. A bejelentésben megadott, a vizsgálathoz nem szükséges személyes adatokat az MNB törli. 

90. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges.

91. Az adatkezelés ideje:
Az MNB a bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig őrzi. Ha a vizsgálat eredményeként eljárást indítottak, öt éven túl az eljárás jogerős lezárásáig lehet az adatokat kezelni, azt követően törölni kell.

92. Adattovábbítás:
A bejelentő adatait az adatkezelő harmadik személy számára nem továbbítja. Az elkülönített bejelentő rendszeren érkezett panaszok estében a bejelentésben szereplő személyes adatok az érintett számára, illetve az érintett munkáltatója számára továbbításra kerülhetnek.

24. Minőstett adatok védelmével kapcsolatban kezelt személyes adatok

93. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az adatok megismeréséhez, kezeléséhez szükséges, személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély, valamint titoktartási nyilatkozat biztosítása. Az adatkezelés célja továbbá a minősített adatok jogszabályban előírt felülvizsgálati kötelezettségének teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, állampolgárság, nyilvántartási szám, születési hely és idő.

94. Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

95. Az adatkezelés ideje: 

a) A személyi biztonsági tanúsítvány estében az érvényességi idejéig, vagy visszavonásig
b) A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat estében a felhasználói engedély visszavonást követő 8 év
c) A minősített adat felülvizsgálata során keletkezett, a minősítő, illetve a minősítést felülvizsgáló személyhez kapcsolódó iratok estében a felülvizsgálat időpontjától számított 8 év.

96. Adattovábbítás:

Az adatok továbbításra kerülhetnek a Nemzeti Biztonsági Felügyelet felé, illetve A NATO és az EU intézményei felé a részükre kiállított tanúsítványok esetében. Az adattovábbítások minden esetben dokumentáltan történnek. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu