Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Hová fordulhatok kérelmemmel vagy keresetemmel?

nyomtatás
Hová fordulhatunk kérelemmel vagy keresettel?

Amennyiben Ön már jelezte panaszát a pénzügyi szolgáltatónak, de a szolgáltató nem válaszolt, elutasította, vagy Ön nem fogadja el a választ,

Mit kell tudnom az MNB fogyasztóvédelmi eljárásáról?

Ha a panaszát a pénzügyi szolgáltatónál már előterjesztette, azonban

 • a panaszára nem kapott választ,

 • a panaszkezelés nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt

 • a pénzügyi szolgáltató válaszából egyéb, törvényben rögzített fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez,

lehetősége van fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeznie az MNB-nél.

Milyen esetekben fordulhatok az MNB-hez?

Ön fogyasztóvédelmi kérelmet nyújthat be az MNB-hez például az alábbi esetekben:

 • panaszára 30 napon belül nem kapott választ, illetve pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasza esetén akkor, ha a szolgáltató az írásbeli panasz közlését követő
  • 15 munkanapon belül egyáltalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad, vagy ha
  • 35 munkanapon belül nem küld végső választ a panasszal kapcsolatban,
 • panaszára a pénzügyi szolgáltató egyáltalán nem válaszolt,

 • téves, megtévesztő, hiányos tájékoztatást kapott,

 • hitelszerződés megkötésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése miatt,

 • a felmondást megelőzően, továbbá a felmondásról nem kapott tájékoztatást,

 • nem kapott éves, lejáratkori elszámolást,

 • nem kapott előzetes tájékoztatást kamatemelésről,

 • életbiztosítási szerződéssel összefüggésben nem kapott tájékoztatást a szerződés létrejöttéről,

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén nem kapott díjfizetési felszólítást vagy törlésértesítő levelet,

 • nem kapott tájékoztatást adatainak a KHR-ben történő rögzítéséről,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján benyújtott kárigény ügyintézési idejének elhúzódása esetén.

Ha kérelmet nyújt be az MNB felé, legyen figyelemmel a kérelem kötelező tartalmi elemeire, amelyek a következők:

 • az Ön vagy képviselőjének: neve, lakcíme, nem kötelező, de hasznos lehet e-mail cím, illetve telefonszám megadása,

 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén az MNB előtti fogyasztóvédelmi eljárásra vonatkozó meghatalmazás,

 • a panaszolt pénzügyi szolgáltató neve,

 • az MNB döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, a panasz összefoglalása.

Ne feledje!

Kérelmét sajátkezű aláírásával kell ellátnia, amennyiben a dokumentumot nem Ügyfélkapun keresztül nyújtja be.

Mit csatoljak a fogyasztói kérelemhez?

Kérelméhez csatolnia kell:

 • a pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát;

 • a pénzügyi szolgáltató panaszra adott válaszát;

 • ha nem kapott választ, akkor az erről szóló nyilatkozatot;

 • amennyiben meghatalmazott útján jár el, akkor a meghatalmazotti nyilatkozatot;

 • minden olyan egyéb dokumentumot, amelyről úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

Jelzése alapján az MNB eljárást indíthat, amely során azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltató megsértette-e a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Az MNB-hez fordulni főszabály szerint csak a sérelmezett jogsértés bekövetkezését követő 5 éven belül van lehetőség. Amennyiben a sérelmezett jogsértés folyamatos, úgy e határidő a sérelmezett magatartás megszüntetésekor kezdődik.

Milyen módon küldhetem meg az MNB részére a kérelmemet?

Kérelmét

 • megküldheti postán (Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 címre);

 • leadhatja személyesen az MNB ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Krisztina krt. 6.)

 • leadhatja bármely Kormányablakban;

 • benyújthatja elektronikus formában az Ügyfélkapun keresztül.

Hogyan zajlik a fogyasztóvédelmi eljárás?

Jelzése alapján az MNB abban az esetben indít fogyasztóvédelmi eljárást, ha valamilyen fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezés megsértésének gyanúja áll fenn. Erre a legjellemzőbb példákat az első kérdésben találja.

A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. Jelzése alapján az MNB abban az esetben indít fogyasztóvédelmi eljárást, ha valamilyen fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezés megsértésének gyanúja áll fenn. Erre a legjellemzőbb példákat az első kérdésben találja.

A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. Az eljárási határidőbe nem számít bele a pénzügyi szolgáltatótól történő információkérés, valamint a hiánypótlás időtartama, így ezen időtartamok az eljárás határidejét meghosszabbítják.
Amennyiben az MNB megállapítja, hogy a kérelme megalapozott, a rendelkezésére álló eszközökkel élve megteszi a szükséges intézkedéseket a jogsértő magatartás vagy állapot megszüntetése, illetve a jogsértés szankcionálása érdekében, így például

 • felhívja a szolgáltatót a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére,

 • elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

 • megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

 • határidőt ad a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, azzal, hogy a pénzügyi szolgáltató a hibák megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni az MNB-t,

 • a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását,

 • fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki

Mit kell tudnom a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásáról?

A pénzügyi fogyasztói jogvita alapjául szolgáló szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezése érdekében a PBT eljárását kezdeményezheti, ha a pénzügyi szolgáltatónál korábban már megkísérelte panasza rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelen méltányossági kérelemmel élt.

 • A PBT elsődleges célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez nem lehetséges, akkor kötelezést vagy ajánlást is hozhat, ha van szolgáltatói jogsértés.

 • A PBT eljárása ingyenes, sem eljárási díjat, sem illetéket nem kell fizetni.

 • Az eljárás gyors, 90 napon belül befejeződik.

 • Az eljárásban jogi képviselő igénybevétele nem kötelező.

 • Pénzügyekben nagy tapasztalattal rendelkező, szakvizsgázott jogászok, valamint közgazdászok segítik az Ön és a pénzügyi szolgáltató között megegyezést.

 • A PBT által meghatározott döntés nem korlátozza Önt abban, hogy bírósághoz forduljon.

 • A PBT eljárása nem jelent halasztást, tehát Önnek az eljárás ideje alatt is teljesítenie kell szerződéses, így fizetési kötelezettségét is.

Milyen esetekben fordulhatok a PBT-hez?

A PBT-hez lehet fordulni, ha például

 • a pénzügyi szolgáltató megsértette a szerződés rendelkezéseit,
 • a pénzügyi szolgáltató szerződésszegése Önnek kárt okozott,

 • Ön kifogásolja a biztosítási kárrendezési eljárást,

 • igényét részben vagy teljesen elutasította a biztosító,

 • összegszerű, elszámolási vitája van a pénzügyi szolgáltatójával,

 • méltányossági kérelme van.

Milyen esetekben nem tudom igénybe venni a PBT eljárását?

Nem lehet a PBT-hez fordulni, ha például

 • a pénzügyi szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását kérte Ön ellen,

 • a pénzügyi szolgáltató pert indított Ön ellen, vagy ha Ön indított pert a pénzügyi szolgáltató ellen,

 • úgynevezett közvetítői (mediátori) eljárás volt folyamatban a felek között,

 • ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban a PBT előtt eljárás volt folyamatban.

A PBT eljárása kérelemre indul. Az eljárás megindításához – a méltányossági kérelem kivételével – szükséges a PBT általános 150. sz. formanyomtatványának a kitöltése.

Kérelméhez csatolnia szükséges:

 • a pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát;
 • a pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra;

 • amennyiben meghatalmazott útján jár el akkor a meghatalmazást , amelya meghatalmazó, a meghatalmazott és két tanú aláírásával van ellátva;

 • minden olyan egyéb dokumentumot melyről úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja;

 • amennyiben rendelkezésére áll, a szerződésánek másolata és az ahhoz kapcsolódó iratoknak másolatát.

Ne feledje!

Kérelmét sajátkezű aláírásával kell ellátnia.

Eljárása keretében a PBT megkísérel egyezséget létrehozni a felek között, egyezség hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A PBT eljárása méltányossági kérelem esetén:

 • írásban előterjesztett kérelemre indul, a PBT 180. sz. formanyomtatványának kitöltése nem kötelező, de támogatja a kérelem elkészítését,

 • a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a PBT előtti eljárást ugyanazon tények alapján, ugyanazon jogból Ön korábban nem vette igénybe,

 • az eljárás feltétele, hogy a pénzügyi szolgáltatónál előterjesztett méltányossági kérelmét a pénzügyi szolgáltató elutasítsa,

 • az eljárás a felek közötti egyeztetéssel a pénzügyi szolgáltató méltányossági döntését segíti elő, a PBT méltányosság gyakorlására nem kötelezheti a pénzügyi szolgáltatót.

Ne feledje!

Amennyiben a szolgáltatóval nem sikerül rendezni a problémát, és bírósághoz fordul, úgy azt követően a PBT eljárását már nem lehet kezdeményezni!

Határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről is tájékoztatjuk.
A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén szintén a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. A PBT a FIN-Net rendszer tagja, amely az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) területén a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti határon átnyúló pénzügyi viták alternatív vitarendezésére létrejött hálózat.
A PBT működéséről, eljárásáról részletesen tájékozódhat a Testület hatályos működési rendjében.

A PBT elérhetőségei:

 • Ügyfélszolgálatának címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
 • Telefonszáma: 06-80 203-776 
 • Internetes elérhetősége: www.penzugyibekeltetotestulet.hu  
 • Levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.: 172. 
 • A meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76., Capital Square Irodaház

Mit kell tudnom a bíróság polgári peres eljárásáról?

Igényét a pénzügyi szolgáltatóval szemben attól függetlenül érvényesítheti bíróság előtt, hogy kezdeményezte a PBT eljárását.

A bíróság jogerős döntése a felekre nézve kötelező.

Ne feledje!

Amennyiben a pénzügyi szolgáltatóval nem sikerül rendezni a problémát, és bírósághoz fordul, úgy azt követően a PBT eljárását már nem lehet kezdeményezni.

Milyen esetekben kezdeményezhetek polgári peres eljárást?

Polgári peres eljárást kezdeményezhet például az alábbi esetekben:

 • a PBT-nél megjelölt valamennyi esetben jogosult közvetlenül is bírósághoz fordulni, kivéve a méltányossági kérelmet,
 • ha a KHR-be kerüléssel nem ért egyet.

Mikor nem vehetem igénybe sem az MNB fogyasztóvédelmi, sem a PBT eljárását?

Egyik eljárás sem vehető igénybe például az alábbi esetekben:

 • a pénzügyi szolgáltató munkatársának, közvetítőjének udvariatlan magatartását kifogásolja,

 • a pénzügyi szolgáltató munkaszervezési gyakorlatát bírálja,

 • hitelkéreleme elbírálásának, elutasításának felülvizsgálata esetén,

 • fogyasztói csoportokkal kapcsolatos panasz esetén,

 • végrehajtással kapcsolatos panasz esetén,

 • nem pénzügyi, pl. közüzemi, távközlési szolgáltatóval kapcsolatos panasz esetén,

 • a KHR-be kerüléssel nem ért egyet.

A bíróságok eljárásáról ide kattintva minden információt megtalál.

Utolsó frissítés: 2023. december 29.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem